Simptomanski tretman

  Učestali simptomi koji prate multiplu sklerozu su: zamor, kognitivni poremećaji, depresija, spasticitet, bol i senzorni poremećaji, paroksizmalne atake, tremor, ekretorni poremećaji, seksualna disfunkcija.


ZAMOR
Može biti jedini onesposobljavajući simptom kod oboljelih od MS, prisutan je kod 90% pacijenata. U tretmanu se obično koristi amantadin (Symmetrel) - antagonist glutamata kao terapija izbora, startujemo sa 100mg dnevno i možemo povećati dozu na 200mg ili 400mg. Takodje se koristi i Premolive (18.75- 112.5mg- stimulator CNS-a slican amfetaminu).

KOGNITIVNI POREMEĆAJI
Prisutni su kod 13- 72% pacijenata. Pristup rešavanju kognitivnih poteskoća može biti individualni, okupacioni, kognitivni, daju se lekovi koji se upotrebljavaju u tretmanu Alchajmerove demencije.


DEPRESIJA
Najučestaliji poremećaj afekta susreće se kod 27- 75% obolelih. Farmakoterapiju podrazumeva tretman sa tricikličnim antidepresivima, inhibitorima MAO, SSRI i grupom atipičnih antidepresiva (venlaflaxin, bupropion, nefazodon) uz psihoterapiju.


SPASTICITET
Kod 38% pacijenata je prisutan u blagom obliku, a kod 32% srednje i jako izrazen. Tretman spasticiteta se svodi na indetifikaciju i tretman »okidača», fizikalni tretman, farmakoterapiju izuzetno i hirurški tretman. Baclofen (agonist GABA-e sa pre i postsinaptičkom aktivnosću), doziranje se kreće izmedju 5- 160mg podeljeno u tri ili četiri doze dnevno. Tizanidin (derivat imidazolina) inhibira oslobađanje ekscitatornih aminokiselina u spinalnim interneuronima, dozira se od 2-36mg, podeljeno u dnevne doze. Clonazepan se daje 0,5- 10mg dnevno u tri doze. Gabapentin se daje 300 do 3600mg dnevno u tri doze. Kanabinoidi imaju takodje antispasticni efekat. Botulinum toxin je koristan, daje se uobičajeno 500-1000ij u mišić. Vrlo korisnom za tretman spasticiteta pokazala se itratekalna aplikacija baklofenske pumpe.


BOLNE I SENZORNE POTEŠKOĆE
Oko 75% pacijenata sa MS je iskusilo bol u nekoj fazi bolesti, najčešća prisutna je trigeminalna neuralgija, tretira se antikonvulzivima: carbamazepin (400mg dnevno),
gabapentin (800- 850mg dnevno), lamotrigin (150mg dnevno). Hronični neuropatski bolovi su teški za tretman, koriste se triciklicni antidepresivi ili antikonvulzivi.

PAROKSIZMALNE ATAKE
To mogu biti bolni tonični spazmi, epileptični napadi, akutni vestibularni sindrom, segmentni mioklonus i dr. Tretiraju se antikonvulzivima.

TREMOR
Susreće se kod 60% pacijenata  obolelih od MS, loš je rognostički znak i težak je medikametozni tretman. Daje se Ondansetron (antagonist receptora serotonina), često u kombinaciji sa gabapentinom i lamictalom. Koristi se i stereotakticna neurostimulacija ventralnog intermedijarnog talamičnog jezgra.

POTEŠKOĆE URINIRANJA I DEFEKACIJE
Obično nisu prisutne na početku oboljenja, uglavnom  asocirane sa poteškoćama hodanja, lezijama u kičmenoj moždini. „Detruzorska hiperrefekslija“- Tretman: antiholinergici kao što je Imipramine (Tofranil), Propantheline (Probantine), analog vazopresina (DDAVP nasal spray) i dodatne tehnike.
„Detruzor sfinkterska disinergija“ Tretman: antispastični agensi (Baclofen, benzodiazepini), Alphaadrenergicni blokatori (Clonidine, Doxazosin), te antiholinergički lekovi sa intermitentnom kateterizacijom.
„Detruzorska hiporefleksija“ Tretman: intermitenta kateterizacija, alfa blokeri uz tehnike pražnjenja, holnegricni lekovi (bethanecol, Urecholine) uz tehnike praznjenja.
Urinarne infekcije mogu pogoršati dizuricne tegobe, stoga nekomplikovane infekcije tretirati 5-7 dana, a rekurentne i komplikovane 7-14 dana antibiotskom terapijom, po mogucnosti uz antibiogram.
Menadzment problema defekacije: ustanoviti vreme defikacije, uneti dovoljno dnevno vlakaste hrane, izbegavati pirinač, sireve, previše proteina, dovoljna dnevna hidracija (1.5-2  l dnevno). Kod konstipacije: koristiti dijetarne „trigere“, lokalna stimulacija, sistemska stimulacija (Mg- citrat), a kod fekalne inkontinencije: programiranje vremena evakuacije uz trening, odgovarajuca dijeta, antiholinergici, po potrebi hirurški tretman (rektalne vrećice, veštački sfinkteri). U slucaju dijareje: monitoriranje elektrolita, dijeta, briga o koži, antidiaretici.
(opsirnije u alternativnim načinima lečenja)

SEKSUALNE DISFUNKCIJE
Ne susreću se na početku bolesti, ali u kasnijim fazama oko 91% muskaraca i 72% žena navode ove probleme. Očitavaju se kao: anorgazmija, problemi lubrikacije, problemi ejakulacije, anorgazmija, odsustvo seksualne aktivnosti.
Za poremećaj  erektilne funkcije koristan je Sildenafil- citrat (Viagra), Yohimbin, inekcije papaverina (Pavabid), prostaglandin E1 insercija, penilne proteze za muskarce. Pristup mora biti multidiscipliniran, ukljucuje svakako i tretman psihoterapeuta, uz porodično savetovanje.
(opširnije u alternativnim načinima lečenja)

PROBLEM GOVORA I GUTANJA
Dizartrija se relativno često susreće kod ovih bolesnika, korisno je savetovanje u smislu sporijeg govora, orolingvalne vežbe. Problemi gutanja ne susreću se tako često, ali mogu biti životno ugrožavajući. Savetuje se izbegavanje suve hrane i velikih zalogaja, i vežbe pozicioniranja glave i vrata pri gutanju.

DEKUBITISI
Najkorisnija je prevencija: menjanje položaja, adekvatan prenos, korišćenje pomagala za prevenciju, dovoljan unos tečnosti, dijeta bogata proteinima, brižljiva toaleta.

Wednesday the 26th. Moon. Hostgator coupon - All rights reserved.